نویسنده = ����������������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مناسک امانت: آشوب مرگ و آرامش سفر در کشکسرای مرند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-39

10.22059/ijar.2012.50650

محمدباقر علی‌زاده اقدم؛ اصغر ایزدی جیران