نویسنده = ������������ ����������
رقص، فرهنگ و مذهب؛ نگاهی انسان‌شناختی به رقص‌های سنتی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 87-69

10.22059/ijar.2013.50667

علی‌رضا خدامی؛ جبار رحمانی؛ عالمه شریفی