نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نشانه‌شناختی الگوهای مصرف در آگهی‌های بازرگانی تلویزیون

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 84-65

10.22059/ijar.2014.50845

مهدی مالمیر؛ روح‌الله نصرتی