نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی سفال بومی ایران با رویکرد بوم‌شناسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 122-103

10.22059/ijar.2014.50847

صمد سامانیان؛ نگار کفیلی