نویسنده = ������������ ������ ��������
واحد مشاهده در تحقیقات کیفی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 162-145

10.22059/ijar.2014.50849

سید بیوک محمدی