نویسنده = ������������� �������� ��������
انسان نئاندرتال: مرگ و مرگ‌آگاهی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 131-149

10.22059/ijar.2014.55492

سمن دریاب؛ حامد وحدتی‌ نسب