نویسنده = ���������� ������������
باستان‌شناسی فیروزه: انسان، سنگ و رنگ

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 105-124

10.22059/ijar.2014.55498

عمران گاراژیان؛ فرزانه لطفی