نویسنده = حسین سلطان‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فناوری حمل ونقل شهری بر شکل و فعالیت در بافت های تاریخی با تأکید بر پیاده مداری (نمونه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-137

مهرنوش حسن‌زاده؛ حسین سلطان‌زاده؛ منوچهر طبیبیان