نویسنده = شهریاری راد، پویا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-133

امیلیا نرسیسیانس؛ ساجده میراحمدی پور؛ پویا شهریاری راد