نویسنده = موسوی، سید حسن
تعداد مقالات: 2
1. بدن و مادیت بیماری: باستان‌شناسی یک تجربۀ نامکشوف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-165

سید حسن موسوی؛ علی آریافر


2. باستان‌شناسی جنایی رویکردی انسان‌شناختی در بازیابی و بازشناسی مواد مجرمانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-162

سید حسن موسوی؛ عابد تقوی