نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بدن و مادیت بیماری: باستان‌شناسی یک تجربۀ نامکشوف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-165

10.22059/ijar.2019.71602

سید حسن موسوی؛ علی آریافر