نویسنده = ���������������� ������������
ضیافت گاو: مطالعه‌ای انسان‌شناختی از مناسِک دانشگاهی در ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.339988.459743

رضا اسکندری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن حضرتی


برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی تکنولوژی‌های انتخابِ باروری

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-79

10.22059/ijar.2021.307227.459625

مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمانی-سامانی