نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی تکنولوژی‌های انتخابِ باروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.307227.459625

مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمرانی-سامانی


2. برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی فناوری‌های انتخاب باروری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-79

10.22059/ijar.2021.83632

مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمانی سامانی