نویسنده = آریافر، علی
تعداد مقالات: 1
1. بدن و مادیت بیماری: باستان‌شناسی یک تجربۀ نامکشوف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-165

سید حسن موسوی؛ علی آریافر