نویسنده = زرهانی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جایگاه باورهای شمنی در مناسک قربانی در بندر ترکمن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-143

سید محمد زرهانی؛ امیلیا نرسیسیانس