نویسنده = �������������� ������ ��������
تحلیل جایگاه باورهای شمنی در مناسک قربانی در بندر ترکمن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 123-143

10.22059/ijar.2019.71601

سید محمد زرهانی؛ امیلیا نرسیسیانس