نویسنده = ������������������ ������������
صابئین مندائی و دنیای در حال تغییرشان

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 31-49

10.22059/ijar.2019.73080

مهرداد عربستانی