نویسنده = آوریده، سولماز
تعداد مقالات: 1
1. خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچک‌خانِ جنگلی در حافظۀ جمعی گیلانیان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-51

سولماز آوریده؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ حسین آقاجانی مرساء؛ محمدصادق فربد