نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچک‌خانِ جنگلی در حافظۀ جمعی گیلانیان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-51

10.22059/ijar.2019.71597

سولماز آوریده؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ حسین آقاجانی مرساء؛ محمدصادق فربد