نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه فضاهای اوقات فراغتی تفکیک شدۀ جنسیتی در برساخت هویت دختران: مطالعۀ بوستان نرگس قم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-81

10.22059/ijar.2019.78311

ناصر فکوهی؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نفیسه ایمانی