نویسنده = ���������� �������������� ������
هویت زنانه و قومیت در تاریخ موسیقی تبریز از 1285 تا 1400

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 161-183

10.22059/ijar.2021.323312.459673

رضا حسینی بقانام؛ مریم قرسو