نویسنده = ������������ ��������������
یک مطالعۀ کیفی در باب تأخر ادراکی از ریسک‌های محیطی در شهر تهران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 127-145

10.22059/ijar.2020.78409

حمید رزاقی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ غلامرضا غفاری