نویسنده = ���������������� �������� ������������ ��������������
دانش اتنواکولوژی، مبانی تقسیم بندی و نامگذاری عرصه‌های مرتعی از دیدگاه بهره برداران

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 233-256

10.22059/ijar.2021.318410.459656

امیررضا امراللهی جلال آبادی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه