نویسنده = ���������������� �������� ��������
مردم‌ نگاری سیاسی احزاب سیاسی ایران: بررسی موردی احزاب سیاسی شهرستان فسا

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 105-134

10.22059/ijar.2021.322609.459668

محمد صادق شادمانی؛ روح‌الله نصرتی؛ امیرعلی امیری