نویسنده = ������������ ���������� ��������
انسان در سینمای پیتر واتکینز، پرسه‌ در کمون (پاریس 1871): تک‌نگاری

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 9-30

10.22059/ijar.2021.323495.459677

زینب لطفعلی خانی؛ ناصر فکوهی؛ احمد الستی