نویسنده = ���������� �������������� ������
تبیین عوامل مؤثر بر اقتصاد دست‌بافته‌های کاربردی عشایر بختیاری در جامعۀ معاصر

دوره 10، شماره 2، آبان 1399، صفحه 111-136

10.22059/ijar.2021.270162.459471

ندا کیانی اجگردی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ ثریا معمار