نویسنده = ������������ ��������
پردازش و درک پارادایمی از انسان ممسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.22059/ijar.2022.338375.459735

محمدرضا حافظ نیا؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی