نویسنده = ������������������ ������ ��������
مطالعه روابط قدرت و مقاومت در جهان معاصر: مطالعه مردم نگارانه تجربه ی راهپیمایی اربعین 1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22059/ijar.2022.339792.459742

حمید عبداللهیان؛ سید محمد طباطبایی