کلیدواژه‌ها = تجربه زیسته و خاطره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه «ادراکات حسی» و «احساس» در پدیده‌شناسی فضای ساخته‌شده

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-21

علی اکبری؛ محمد منصور فلامکی