دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مطالعه‌ی فرایندهای اجتماعی و فرهنگی برندشدگی ترمه در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.337364.459727

منوچهر علی نژاد


2. مطالعه انسان شناختی هدایای دوره صفوی به دربار عثمانی: مطالعه موردی پوشاک و زیراندازها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.335801.459722

سمیه نوری نژاد


3. ضیافت گاو: مطالعه‌ای انسان‌شناختی از مناسِک دانشگاهی در ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.339988.459743

رضا اسکندری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن حضرتی


4. بررسی سیر ازدواج سنتی ایرانی با معرفی نسخه نقاشی ایرانی دوره قاجار درحراج بونامز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.338708.459737

الهه پنجه باشی


5. تحلیلی تاریخی بر عکاسی و انسان شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22059/ijar.2022.339719.459740

محمد حسن پور


6. پردازش و درک پارادایمی از انسان ممسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.22059/ijar.2022.338375.459735

محمدرضا حافظ نیا؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی


7. تحلیل جایگاه درخت کنار در فرهنگ، ادبیات و باورهای عامیانۀ فارس با تکیه بر شهرستان جهرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.22059/ijar.2022.339743.459741

فاطمه تسلیم جهرمی