دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه‌ی فرایندهای اجتماعی و فرهنگی برندشدگی ترمه در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.337364.459727

منوچهر علی نژاد


مطالعه انسان شناختی هدایای دوره صفوی به دربار عثمانی: مطالعه موردی پوشاک و زیراندازها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.335801.459722

سمیه نوری نژاد


ضیافت گاو: مطالعه‌ای انسان‌شناختی از مناسِک دانشگاهی در ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.339988.459743

رضا اسکندری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن حضرتی


بررسی سیر ازدواج سنتی ایرانی با معرفی نسخه نقاشی ایرانی دوره قاجار درحراج بونامز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.338708.459737

الهه پنجه باشی


تحلیلی تاریخی بر عکاسی و انسان شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22059/ijar.2022.339719.459740

محمد حسن پور


پردازش و درک پارادایمی از انسان ممسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.22059/ijar.2022.338375.459735

محمدرضا حافظ نیا؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی


تحلیل جایگاه درخت کنار در فرهنگ، ادبیات و باورهای عامیانۀ فارس با تکیه بر شهرستان جهرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.22059/ijar.2022.339743.459741

فاطمه تسلیم جهرمی


واکاوی عوامل موثر بر طرد و جداشدگی گروه‌های قومی اقلیت؛ کولی‌های شهرک نوبنیاد ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.22059/ijar.2022.338185.459734

الهه کشیری؛ ناصر برک پور


تحلیل استعاری مفهوم‌سازی فعالان زن ایرانی از «زن‌بودگی» در اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1401

10.22059/ijar.2022.343005.459751

عبداله بیچرانلو؛ زهره بوالی


مطالعه روابط قدرت و مقاومت در جهان معاصر: مطالعه مردم نگارانه تجربه ی راهپیمایی اربعین 1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22059/ijar.2022.339792.459742

حمید عبداللهیان؛ سید محمد طباطبایی


پی جویی شیر سنگی(جلوه ای از هنر و هویت بختیاری) با تکیه بر مطالعه‌ مردم شناسی هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22059/ijar.2022.341626.459747

محمد افروغ


بررسی و تحلیل خالکوبی‌ در شهرستان ایوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22059/ijar.2022.342510.459749

ایوب امیدی؛ حسن ذوالفقاری