دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. هویت زنانه و قومیت در تاریخ موسیقی تبریز از 1285 تا 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.323312.459673

رضا حسینی بقانام؛ مریم قرسو


2. مردم‌ نگاری سیاسی احزاب سیاسی ایران: بررسی موردی احزاب سیاسی شهرستان فسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.322609.459668

محمد صادق شادمانی؛ روح‌الله نصرتی؛ امیرعلی امیری


4. دگرگونی ارزش های دینی و انقلابی در بین دو نسل از خانواده های مذهبی ساکن در خیابان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.321740.459664

مریم رفعت جاه


5. نشانه شناسی فرهنگی نقوش خالکوبی زنان بختیاری ساکن خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.319038.459659

مهنوش عباس زاده؛ علیرضا خدامی


6. سفید و سبز، به عنوان رنگهای نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.318684.459657

آزاده پشوتنی زاده؛ امیلیا نرسیسیانس


7. دانش اتنواکولوژی، مبانی تقسیم بندی و نامگذاری عرصه‌های مرتعی از دیدگاه بهره برداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.318410.459656

امیررضا امراللهی جلال آبادی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه


8. برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی تکنولوژی‌های انتخابِ باروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.307227.459625

مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمرانی-سامانی


9. انسان‌شناسی زیست‌محیطی: مروری بر موضوعات، رویکردها و کاربردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.304478.459612

یوسف سرافراز؛ محمدسعید ذکایی


10. سه الگوی رفتاری خوراک ایرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.297565.459589

یعقوب خزائی


11. بررسی مردم نگارانه فرهنگ‌کافه نشینی در کافه‌های خیابان سمیه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.292531.459567

بهزاد همتی؛ علیرضا قبادی؛ سیروس همتی