بررسی تحولات کارکردی بازار آمل از گذشته تا کنون

نویسندگان

1 دانشیار تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناسی ارشد ایران‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بازار آمل از پیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و تنوع کارکردی خاصی در منطقة شمالی کشور برخوردار است و در مقایسه با دیگر بازارهای شهری ایران کارکردهای گوناگونی را در خود متحقق کرده ‌است. بازار آمل عملکرد‌های چندگانه‌ همزمانی مانند بازارهای دائمی، بازارچه‌های محلی و نیز بازار هفتگی را دارا است که سبب استقرار فضاهایی با کاربری مسکونی در کنار مکان‌های تجاری در کالبد بازار شده و در نتیجه این پیوستگی فضایی، نیازهای ساکنان محله‌های مجاور و کل شهر را در دوره‌های مختلف تاریخی درون بازار تامین گشته است. در این مقاله نقش کارکردی بازار در مناسبات شهر آمل مورد بررسی قرار گرفته است، بنابراین موقعیت و کارکردهای بازار در روند ساخت و گسترش کالبدی شهر بررسی می‌شود تا نقش آن در شکل‌دهی ساخت فضایی شهر و تأسیس و تداوم حیات نهادها (مراکز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در گذشته و حال مشخص گردد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، کارکردهای اجزای ...