دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 7-200 (پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران)