مطالعه انسان‌شناختی عوامل نابسامانی خانواده در محله سیروس شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس انسان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، از این رو چنانچه دستخوش نابسامانی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی شود، در وهله نخست بر روی سلامت روانی اعضا و سپس بر روی جامعه تاثیراتی آسیب‌زا و گاه جبران ناپذیر برجای می‌گذارد. با توجه به این مساله در پژوهش حاضر در محله سیروس شهر تهران بر روی یکی از مهم‌ترین مسائلی که دست به گریبان افراد آن بوده ‌است، یعنی مسأله نا‌بسامانی و آسیب‌دیدگی خانواده مطالعه کرده‌ایم. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و به کار میدانی اتکا دارد و داده‌های آن بر اساس مشاهده و مصاحبه گردآوری شده‌اند. در این پژوهش،30 خانواده مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عوامل نابسامانی خانواده در این محله در ذیل چهار محور اقتصادی، روانی، اجتماعی- فرهنگی و زیستی قابل دسته‌بندی است و تقریبا همه خانواده‌های محله سیروس دست‌کم در یکی از ابعاد یاد‌شده و غالبا در بیش از یکی از ...