گیاه قوم‌شناسی منطقه پس‌قلعه در شمال شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دکترای انسان‌شناسی/ دانشگاه پاریس 10، نانتر

چکیده

این مقاله، حاصل پژوهشی در حوزه گیاه قوم‌شناسی است که با روش کیفی و با استفاده از ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات مانند انواع روش‌های مصاحبه و مشاهده، هدف دست‌یابی به اطلاعات دانش بومی اهالی روستای پس‌قلعه، واقع در شمال کلان‌شهر تهران را دنبال کرده است. لذا سعی شده تا گیاهان خودرویی شناسایی شوند که توسط اهالی جمع‌آوری می‌شوند و طی سال‌های متوالی در حوزه‌های خوراک و دارو برای انسان و دام مورد استفاده بوده‌اند و نیز در زندگی روزمره، باورهای مردمی کاربرد داشته‌اند. نحوه و میزان استفاده از این گیاهان و بطور کلی جزییات نقش آن‌ها در زندگی اهالی در جریان پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع 99 گیاهان در این منطقه شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند. پس از جمع‌آوری اطلاعات فرهنگی یا به بیان دیگر اطلاعات گیاه قوم‌شناختی گیاهان به وسیله پرسش‌نامه طراحی‌شده توسط پژوهشگران و انجام تعدادی مصاحبه و مشاهده، مرحله بعدی تحقیق توسط محققین هرباریوم ...