بررسی فرهنگ حاشیه‌نشینی و موقعیت تحصیلی دانش‌آموزان مطالعه موردی: منطقه حصار خط چهار شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فرهنگی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

حاشیه‌نشینی یک پدیده شهری مربوط به دهه‌های اخیر است که به علت مسائل و مشکلاتی که برای ساکنین این مناطق و دیگر شهروندان به وجود می‌آورد، مورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعی قرار گرفته است. بررسی انسان‌شناختی این پدیده با استفاده از روش کیفی و رابطه آن با موقعیت تحصیلی دانش‌آموزانی که در این مناطق زندگی می‌کنند، مسئله اصلی این تحقیق بوده است. منطقه حاشیه‌ای ”حصار خط چهار“ واقع در شهرستان کرج برای دست‌یابی به هدف پژوهش یعنی شناخت ویژگی‌های مختلف فرهنگ حاشیه‌نشینی و در ارتباط با موقعیت تحصیلی با استفاده از نگرش از ”درون“ و به صورت عمیق انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد وضعیت خانواده و ثبات آن در میزان و کیفیت تحصیل فرزندان بسیار موثر است. ولی این ثبات در تعداد کمی از خانواده‌ها وجود دارد، خانواده‌هایی که از ساکنان قدیمی منطقه هستند و ثبات درونی خود را حفظ کرده‌اند، از انگیزه‌های لازم برای تشویق فرزندان به ادامه تحصیل برخوردارند. ولی. بیشتر خانواده‌ها تحت تاثیر شرایط نامناسب محیطی و اجتماعی منطقه قرار داشته و به همین دلیل میزان افت تحصیلی در میان فرزندان بسیار بالا است.

کلیدواژه‌ها