دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 187-9