بررسی روابط تعامل بین فرهنگی و شهروندی؛ پژوهشی انسان‌شناختی در ارامنه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد انسان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

الگوی روابط بین فرهنگی اقلیت‌ها با یکدیگر و بافرهنگ مسلط و نیز ارتباط آن با مفهوم شهروندی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشگران با بررسی رویکردهای نظری در زمینه شهروندی و فرهنگ و انجام مطالعه اقدام به بررسی روابط برون گروهی ارامنه تهران در جامعه متکثر و چند فرهنگی ایران کرده‌اند. سال این است که 1 ـ نسبت و ارتباط ارامنه با جامعه بزرگ‌تر ایران چگونه است؟ 2 ـ آن‌ها چه نگاهی نسبت به جامعه غیر ارمنی دارند و چگونه رفتار خود را نسبت به برون گروه تنظیم می‌کنند و در این میان نقش نهادهای اجتماعی برون گروهی چیست؟ 3 ـ نگرش‌ها و رفتار‌های ارامنه تا چه اندازه باارزش‌های مدنی و شهروندی همسو است؟ نتایج حاکی است که پاره‌ای از عوامل فرهنگیِ درون‌گروهی به همراه نهاد‌های اجتماعی غیرهمسو با ارزش‌های مدنی مانع شکل‌گیری روند ادغام فرهنگی در تعاملات روزمره ارامنه با جامعه بزرگ‌تر شده است. روش انجام این پژوهش انسان‌شناختی و ژرفانگر است و گرداوری اطلاعات نیز عمدتاً از طریق مصاحبه‌های عمیق انجام شده است.

کلیدواژه‌ها