بررسی تأثیرات سبک زندگی ورزشی بر تغذیه ورزشکاران: مطالعه موردی دانشجویان دختر رشته تربیت‌بدنی در دانشگاه گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد انسان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از این عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگی، نهادهایی مانند دانشگاه است که با آموزش‌های خود به دانشجویان، در سبک زندگی آنها تأثیرگذار است. دانشجویان رشته تربیت‌بدنی که سابقه ورزشی نیز دارند، در معرض این سبک زندگی قرار می‌گیرند؛ این تأثیرگذاری در عرصه‌های مختلفی بروز می‌کند و یکی از این عرصه‌ها تغذیه است. در این پژوهش تأثیرگذاری این سبک زندگی بر تغذیه دانشجویان تربیت‌بدنی بررسی می‌شود. تغذیه می‌تواند عاملی فراتر از سیری باشد و در گروه ورزشکاران کارکرد هویتی و متمایزسازی نیز داشته باشد؛ بنابراین در مرحله بعدی به بررسی دیدگاه این افراد در مورد غذا، چگونگی انتخاب غذا و دلایلشان پرداخته شده است. از میان دانشجویان دختر تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان با خصوصیات مورد نظر این پژوهش، با استفاده از نمونه‌گیری انباشتی، 15 نفر انتخاب و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. سپس متن مصاحبه‌ها تحلیل محتوا شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان دختر تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان سبک زندگی ورزشی دارند و تغذیه‌شان از این سبک زندگی متأثر است. کیفیت این تأثیرگذاری و موانع آن در بخش یافته‌ها بیان شده است. علاوه بر آن، با توجه به مصاحبه‌های انجام‌شده، غذا نقشی مؤثر در عضویت در گروه ورزشکاری دارد و دانشجویان برای اینکه خود را ورزشکار بدانند، سعی در پیروی از تغذیه خاصی دارند.

کلیدواژه‌ها


استیک، رابرت (1379). هنر پژوهش موردی، ترجمه محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بلیکی، نورمن (1384)، طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
چاوشیان، حسن (1381)، پایان‌نامه دکتری: سبک زندگی و هویت اجتماعی فرهنگ و انتخاب‌های ذوقی به عنوان شالوده تمایز در دوره اخیر مدرنیته، دانشگاه تهران.
دوفرانس، ژاک (1385)، جامعه‌شناسی ورزش، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: توتیا.
سازگارا، پروین (1377)، نگاهی به جامعه‌شناسی با تأکید بر فرهنگ، تهران: کویر.
فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم: صبح صادق.
علیزاده اقدم، محمدباقر (1389)، تحلیل جامعه‌شناختی سبک غذایی شهروندان تبریزی. فصل‌نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 44، 285-318.
Anderson, E. N. (2005). Everyone Eats: Understanding Food and Culture. New York and London: New York University Press.
Bradley, Hannah (1997), "Being told what to eat: Conversations in a Diabetes Day Centre", In Food- Health- and- Identity: 213-234.
Cohn, Simon (1997), "Being told what to eat: Conversations in a Diabetes Day Centre", In Food- Health- and- Identity: 193-212.
Rozin, P. (2005). "the Meaning of Food in Our Lives". In Nutrition Education and Behavior, (37)2, 107-112.