فرهنگ های مصرف محلی و کالای جهانی: مردم‌نگاری فرهنگ محلی در مواجهه با امر جهانی در شهر بانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف این مقاله مطالعه مردم‌نگارانه مواجهه فرهنگ محلی در شهر بانه با کالاهای جهانی است. به لحاظ نظری مقاله حاضر در چارچوب نظریه‌های فرهنگ مصرف مدعی است که مواجهه با امر جهانی را بایستی در ارتباط با هویت، بازار جهانی نئولیبرال و ایدئولوژی‌های جمعی فهمید. در پژوهش حاضر هم‌زمان با مشاهده مشارکتی با پانزده نفر مصاحبه انجام شد. نتیجه‌های حاکی از آن است که 1) فرهنگ‌های مصرف محلی بیشترین تأثیر را از ایدئولوژی‌های بازار و سازوکارهای تبلیغاتی آن می‌پذیرد و نقش ویژگی‌های ملی و دینی در برساخت معنا محدود به بازار است و بنابراین جهانی شدن و کالاهای جهانی فرهنگ مصرف استانداردی را خلق کرده‌اند که معانی مندرج در آن متمایز از فرهنگ محلی است، 2) مصرف محلی بدون فرهنگ مواجهه، چاره‌ای جز پذیرش منطق  بازار ندارد و 3) بازاری شدن و تجاری شدن عرصه‌های عمومی و خصوصی مردم محلی فرایند رو به گسترشی است که همگان را درگیر کرده و منجر به واکنش‌های اخلاقی و اتخاذ استراتژی‌های هویتی و عامیانه انطباق شده است.

کلیدواژه‌ها