مطالعه احساسات مرتبط با فضای خانگی در زنان جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد انسان شناسی/دانشگاه تهران

10.22059/ijar.2022.347240.459766

چکیده

با توجه به اهمیت فضای خانگی در شکل گیری و تربیت احساسات و به جهت اهمیت نقش زنان در خانه و خانواده در این پژوهش چگونگی احساسات زنان در فضای خانگی و نحوه بروز آن در این فضا را مورد مطالعه قرار داده ایم..
در این پژوهش که با رویکرد کیفی اجرا شده، از فنون متعددی برای گردآوری داده ها بهره گرفته ایم. نمونه مورد مطالعه با توجه به معیار های اشتغال و تحصیلات دانشگاهی، به شیوه هدفمند انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و مشاهده و ویژگی های جمعیت شناختی و داده های تکمیلی توسط پرسشنامه گردآوری شده،و مجموعه داده های حاصل از کاربرد فنون مختلف با رعایت اصل کل نگری، مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که فعال بودن و اختیار داشتن زنان در امور خانه و خانواده، داشتن فعالیت اجتماعی، شاغل بودن، تحصیلات عالی داشتن، وحرکت به سمت افزایش آگاهی و توانمندی و در مجموع توجه و برآورده کردن نیازهای روانی و جسمانی، در بروز و ظهور احساسات مثبتی چون رضایت، شادی، احساس اثربخشی و توانمندی و نیز در کنترل و مدیریت احساسات منفی همچون سرخوردگی، عصبانیت، خشم، غم، دلتنگی و ملالت و افسردگی در زنان مورد مطالعه تاثیر دارد و می-تواند به آنها کمک کند تا احساسات خود را در مسیر مثبت و سازنده ای هدایت کنند. از این رو توجه به نیازهای جسمانی، روانی و عاطفی زنان و پرورش روحیه مشارکت در امور خانگی و احترام به حقوق انسانی مادران زمینه بهروزی و سعادت خانواده را فراهم می سازد .
واژگان کلیدی: فضای خانگی، فضای فیزیکی، تربیت احساسات، احساس اثربخشی، احساس توانمندی، مدیریت احساسات،

کلیدواژه‌ها


منابع

ترنر، جاناتان اچ. (1395). نظریه‌های جامعه‌شناسی احساسات. ترجمۀ ابوالفضل رمضانی و نادره شریفیان ثانی. مشهد: ابوالفضل رمضانی.
اردبیلی، لیلا (1394). درآمدی بر انسان‌شناسی شناختی: نظریه‌ها و مفاهیم. تهران: علمی و فرهنگی.
عباس‌زاده، محمد، طالپور، اکبر و پناشاهی، مهسا (1393). مدیریت احساسات گامی در راستای توسعه جامعه‌شناسی احساسات. مجلۀ مطالعات جامعه‌شناسی، 24، 7-33.
غزنویان، زهرا (1391). انسان‌شناسی فضای خانگی شهری: از مطلوبیت تا واقعیت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم اجتماعی. دانشگاه تهران.
سی یراد، ایرین (1396). در خانه؛ انسان‌شناسی فضای خانگی. ترجمۀ زهرا غزنویان و همکاران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.