نویسنده = شریفی، عالمه
تعداد مقالات: 1
1. رقص، فرهنگ و مذهب؛ نگاهی انسان‌شناختی به رقص‌های سنتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-69

علی‌رضا خدامی؛ جبار رحمانی؛ عالمه شریفی