نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. چشیدن مناسک: مردم نگاری حسی غذای نذری در تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-25

10.22059/ijar.2014.50843

اصغر ایزدی جیران


2. مناسک امانت: آشوب مرگ و آرامش سفر در کشکسرای مرند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-39

10.22059/ijar.2012.50650

محمدباقر علی‌زاده اقدم؛ اصغر ایزدی جیران