نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ریشه‌های فرهنگی و روان‌شناختی آیین زار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 146-127

10.22059/ijar.2013.50677

سعید زاویه؛ مهدی اصل‌مرز