نویسنده = �������������� �������� ����������
مدیریت «خیال» و «خاطره» در فرایند طراحی معماری

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 117-133

10.22059/ijar.2018.69474

علی اکبری؛ محمدمنصور فلامکی