نویسنده = احمد صالحی کاخکی
تعداد مقالات: 1
1. زیستگاه‌های کوچ‌نشینی کهگیلویه در دوران اسلامی (مطالعه موردی محوطه دلی یاسیر)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-177

حسین سپیدنامه؛ احمد صالحی کاخکی