بازشناسی مفهوم ارزش در حفاظت منظر فرهنگی اورامان تخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران

2 استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

میراث فرهنگی و طبیعی به‌ واسطه دارا بودن ارزش‌های متنوع همواره واجد حفاظت بوده‌اند و در اسناد بین‌المللی بر وجوه ارزشی و اهمیت آن‌ها تأکید ویژه شده است. شهر اورامان‌ تخت یکی از روستاهای تاریخی در دامنه رشته‌کوه‌های زاگرس است که در سال‌های اخیر به شهر تبدیل شده است. تعامل مثبت انسان با طبیعت در طول سالیان متمادی، ارزش‌های برجسته متعددی را در اورامان بنیاد نهاده که بیانگر ارزش‌های ملموس و ناملموس یا به عبارتی اهمیت معنایی آن است. عدم آگاهی و شناخت نسبت به ارزش‌های برجسته منظر فرهنگی اورامان توسط مردمان بومی و مدیران منطقه‌ای و محلی سبب آسیب‌پذیری و مخدوش شدن بسیاری از این ارزش‌ها شده است، این موضوع تهدیدی جدی برای حفاظت و تداوم حیات میراث فرهنگی و طبیعی اورامان به شمار می‌آید.ماهیت کیفی و آمیختگی ارزش‌های طبیعی و فرهنگی در منظرهای فرهنگی، دست‌یابی به شناخت و دسته‌بندی دقیق از ارزش‌ها را در بسترهای مختلف فرهنگی با دشواری مواجه ساخته است. مقاله حاضر از طریق بازخوانی اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی از یک‌سو و دیدگاه‌های صاحب‌نظران از دیگر سو، با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی و راهبرد تحلیل محتوا، در پی دست یافتن به دسته‌بندی جامعی از ارزش‌ها در منظر فرهنگی و تبیین و تدقیق آن‌ها در منظر فرهنگی شهر اورامان ‌تخت با بهره‌گیری از مشاهده میدانی و مصاحبه با گروه‌های ذینفع و ساکنان بومی به عنوان ابزارهای پژوهش است. دستاورد پژوهش دسته‌بندی و معرفی جامعی از ارزش‌های ملموس و ناملموس در منظر فرهنگی اورامان تخت است به گونه‌ای که تمامی وجوه حفاظت در اورامان را تبیین می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها