بررسی رابطه قومیت و شکل‌گیری فضا و آداب و رسوم شهری در شهر گرمسار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه انسان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، از طریق مطالعۀ شهر گرمسار، به رابطۀ میان فضای شهری و عامل انسانی‌ای که فضاها را هم مصرف و هم بازتولید می‌کند، پرداخته شده است. به علت ویژگی خاص گرمسار که از همزیستی چند قوم در کنار هم طی چندین سال متمادی ایجاد شده، بیشترِ توجه تحقیق به مسئله قومیت است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری داده‌ها به روش اسنادی، مصاحبۀ کانونی و مصاحبه بوده است. داده‌های این تحقیق نشان می‌دهند که به طور کلی قومیت تأثیر معناداری بر شکل‌گیری محله‌های گرمسار ندارد و اقوام مختلف به صورت پراکنده در همۀ محله‌های شهر زندگی می‌کنند. مردم گرمسار در ذهنیتی که از شهر خود دارند، قومیت خود را دخالت نمی‌دهند و از شهرشان مفهومی یکپارچه در ذهن دارند. آن‌ها برای معرفی خود بیش از این‌که از قوم خود یاد کنند، از گرمساری بودن نام می‌برند. در عین حال هنوز مردم در انتخاب همسر و نمایندۀ شورای شهر و دوست‌، عضوی از قوم خود را به دیگر اقوام ترجیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها