دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پایگاه‌های نمایه‌کننده، اسفند 1397 
خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچک‌خانِ جنگلی در حافظۀ جمعی گیلانیان

صفحه 31-51

10.22059/ijar.2019.71597

سولماز آوریده؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ حسین آقاجانی مرساء؛ محمدصادق فربد