تحلیل جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی فعالیت‌های اقتصادی بروجنی‌های ساکن ایذه (با تأکید نظریۀ حک‌شدگی ترکیبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. (نویسندۀ مسئول)

2 کارشناس‌ارشد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

فعالیت‌های اقتصادی را تنها با عوامل و مؤلفه‌های اقتصادی نمی‌توان تبیین کرد، بلکه این کنش‌ها و فعالیت‌ها از الگوهای فرهنگی-اجتماعی نیز پیروی می‌کنند. بنابراین برای بررسی بهتر و جامع‌تر سطح کیفی فعالیت‌های اقتصادی، باید ارتباط آن را با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه در نظر گرفت. با عنایت به تأثیرپذیری فعالیت‌های اقتصادی مناطق ایلیاتی از عوامل طبیعی، اجتماعی و فرهنگی، هدف این پژوهش توصیف و تحلیل جامعه‌شناختی فعالیت‌های اقتصادی بروجنی‌های مقیم ایذه است. در این پژوهش از رفتار اقتصادی بروجنی‍های مقیم ایذه با عنوان «تجار کوچ‌رو» یاد شده و بر اساس نظریۀ حک‌شدگی ترکیبی کلوستر مورد تحلیل قرار گرفته است. رویکرد نظری در این پژوهش، تفسیری و استراتژی روش‌شناختی مورد استفاده مبتنی بر روش مردم‌نگارانه بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش شامل مطالعه اسنادی، مصاحبه، مشاهده و عکس و حجم نمونۀ مورد نظر 24 نفر از بروجنی‌های مقیم ایذه و 6 نفر از بختیاری‌های ساکن ایذه (جمعا 30 نفر) هست. با توجه به ماهیت روشی در تحلیل و نتیجه‌گیری داده‌ها از توصیف فربه استفاده شده است. نتایج حاصل از توصیف فربه (تبیین) نشان می‍دهد که وضعیت طبیعی، اجتماعی و جغرافیای فرهنگ ایلی بختیاری‌ها به مثابه بسترهای مناسب به شکل‍گیری فعالیت‌های اقتصادی بروجنی‌ها در ایذه انجامیده و ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی بروجنی‌ها و استراتژی‌های تجاری آنها به مثابه «تجار کوچ‌رو» نیز به تداوم فعالیت‌های اقتصادی آنها در بازار ایذه مدد رسانده است.

کلیدواژه‌ها