دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پایگاه‌های نمایه‌کننده، اسفند 1398 
نقش فرهنگ در شکل‌گیری خانه‌های بومی منطقه تالش

صفحه 31-55

10.22059/ijar.2020.78309

محمد محمدزاده دوگاهه؛ حسین سلطان زاده؛ جواد شکاری نیری؛ تیمور آمار